สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล   2560           2561          
  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ผู้ป่วยนอก 18,426 17,595 17,331 18,602 17,363 18,569 16,520 18,802         143,236
ผู้ป่วยใน 940 809 996 984 870 961 902 992         7,454
จำนวนวันนอน 2,406 1,912 2,474 2,419 2,136 2,423 2,158 2,367         18,295
อัตราการครองเตียง 86.24 70.81 88.67 86.70 84.76 86.85 79.93 84.84         83.65
อัตราการใช้เตียง 125.33 107.87 132.80 131.20 116.00 128.13 120.27 132.27         124.23
Acitve Bed 77.61 63.73 79.81 78.03 76.29 78.16 71.93 76.35         75.29
Adj RW 455.1587 394.0622 519.6566 498.5959 432.3836 467.6339 446.6128 0.0000         3,214.1037
CMI 0.4842 0.4871 0.5217 0.5067 0.4970 0.4866 0.4951 0.0000         0.4974

กลับหน้าหลัก