สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล   2560           2561          
  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ผู้ป่วยนอก 18,426 17,595 17,331 18,602 17,363 18,569 16,520           71,982
ผู้ป่วยใน 940 809 996 984 870 961 902           3,729
จำนวนวันนอน 2,406 1,912 2,474 2,419 2,136 2,423 2,158           9,211
อัตราการครองเตียง 86.24 70.81 88.67 86.70 84.76 86.85 79.93           83.21
อัตราการใช้เตียง 125.33 107.87 132.80 131.20 116.00 128.13 120.27           124.30
Acitve Bed 77.61 63.73 79.81 78.03 76.29 78.16 71.93           74.89
Adj RW 455.1587 394.0622 519.6566 498.5959 432.3836 467.6339 0.0000           1,368.8775
CMI 0.4842 0.4871 0.5217 0.5067 0.4970 0.4866 0.0000           0.4987

กลับหน้าหลัก