สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล   2560           2561          
  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ผู้ป่วยนอก 18,426 17,595 17,331 18,602 17,363 18,569 16,520 18,802 19,165 19,720 19,961   202,082
เฉลี่ยต่อวัน 776 741 731 783 731 782 696 792 807 830 840   774
ผู้ป่วยใน 940 809 996 984 870 961 902 992 949 992 1,012   10,407
เฉลี่ยต่อวัน 78 64 80 78 76 78 72 76 84 96 96   80
จำนวนวันนอน 2,406 1,912 2,474 2,419 2,136 2,423 2,158 2,367 2,514 2,976 2,869   26,654
อัตราการครองเตียง 86.24 70.81 88.67 86.70 84.76 86.85 79.93 84.84 93.11 106.67 102.83   88.40
อัตราการใช้เตียง 125.33 107.87 132.80 131.20 116.00 128.13 120.27 132.27 126.53 132.27 134.93   126.15
Acitve Bed 77.61 63.73 79.81 78.03 76.29 78.16 71.93 76.35 83.80 96.00 92.55   79.56
Adj RW 455.1587 394.0622 519.6566 498.5959 432.3836 467.6339 446.6128 490.3268 489.9473 549.5357 593.6030   5,337.5165
CMI 0.4842 0.4871 0.5217 0.5067 0.4970 0.4866 0.4951 0.4943 0.5163 0.5540 0.5866   0.5129
 
กลับหน้าหลัก