สถิติประจำปีงบประมาณ 2559
ข้อมูล   2558           2559          
  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ผู้ป่วยนอก 17,301 16,527 16,835 16,748 16,599 17,496 15,693 16,332 18,654 19,052 20,473 18,095 209,805
ผู้ป่วยใน 909 871 948 936 831 885 857 929 913 963 4,062 1,023 11,127
จำนวนวันนอน 2,392 2,295 2,526 2,337 2,167 2,201 2,151 2,372 2,482 2,695 2,921 2,869 29,408
อัตราการครองเตียง 85.73 85.00 90.54 83.76 83.03 78.89 79.67 85.02 91.93 96.59 104.70 106.26 89.28
Acitve Bed 77.16 76.50 81.48 75.39 74.72 71.00 71.70 76.52 82.73 86.64 94.23 95.63 80.35
Adj RW 484.3350 420.5045 484.9243 467.3341 428.4727 446.0748 453.9036 471.9538 499.3973 517.4742 581.1169 541.7274 5,797.2186
CMI 0.5328 0.4828 0.5115 0.4993 0.5156 0.5040 0.5296 0.5080 0.5470 0.5374 0.5472 0.5295 0.5210

กลับหน้าหลัก