สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2557
ข้อมูล   2556           2557          
  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ผู้ป่วยนอก 14,366 14,256 13,627 14,808 13,176 14,684 13,938 15,866 16,763 18,092 16,411 15,559 181,546
ผู้ป่วยใน 831 767 762 777 693 802 716 779 857 915 897 838 9,634
จำนวนวันนอน 2,135 1,990 2,080 2,019 1,791 2,121 1,924 2,138 2,277 2,367 2,350 2,333 25,525
อัตราการครองเตียง 76.52 73.70 74.55 72.37 71.07 76.02 71.26 76.63 84.33 84.84 84.23 86.41 77.70
Acitve Bed 68.87 66.33 67.10 65.13 63.96 68.42 64.13 68.97 75.90 76.35 75.81 77.77 69.93
Adj RW 454.6278 395.3711 417.6375 423.0638 355.2676 417.8992 378.3856 425.1871 447.2206 497.4472 43.8539 433.6869 5,081.6483
CMI 0.5471 0.5155 0.5481 0.5445 0.5127 0.5211 0.5285 0.5458 0.5218 0.5437 0.4859 0.5175 0.5275

กลับหน้าหลัก