รร.ห้วยยอด (กลึ่งวิทยาคาร) ตารางแสดงวงเงินงบประม..

รร.ห้วยยอด (กลึ่งวิทยาคาร) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ โครงการ จัดซื้อห้องสมุด ict   คลิกดูรายละเอียด
ราคากลาง รายการสื่อห้องสมุด ict ชุดที่ 1  
คลิกดูรายละเอียด
ราคากลาง รายการสื่อห้องสมุด ict ชุดที่ 2  คลิกดูรายละเอียด