ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้..

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง(รายวัน)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ​

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม