ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้า..

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง(รายวัน)

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค/strong>
จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ อาคารแพทย์แผนไทย ชั้น 2 โรงพยาบาลห้วยยอด ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม