ประกาศายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง..

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง(รายวัน)

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานเก็บเอกสาร
จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารบริการผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลห้วยยอด ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม