ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่..

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง(รายวัน)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
จึงขอให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารบริการผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลห้วยยอด ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม