ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง(รายวัน)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
จึงขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบเลือก ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลห้วยยอด จั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม