ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้า..

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง(รายวัน)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จึงขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานพัสดุในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลห้วยยอด จั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม