ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลู..

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ด้วย โรงพยาบาลห้วยยอดจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกประมาณ ประเภทเงินบำรุง ดังนี้

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๕๕ บาท
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๐๙ บาท

อ่านรายละเอียดที่นี่