Gallery

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลห้วยยอดจัดกิจกรรม “รณรงค์วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560 ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลห้วยยอด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีการจัดกิจกรรม คือ 1. ให้บริการทันตกรรมและตรวจสุขภาพช่องปากฟรี ตลอดสั