Gallery

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย โรงพยาบาลห้วยยอด จัดงาน “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ในวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองและสืบสานคุณค่าความสำคัญของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและเพื่อเป็นการรำลึกและเชิดชูเกียรติพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย “พระบาทสมเด็จพระพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” สืบต่อไป