งานการเ้จ้าหน้าที่/งานธุรการ

  • รับผิดชอบเกี่ยวกับบุคลากรในหน่วยงาน
  • รับ-ส่งเอกสาร
  • การเลื่อนขั้น
  • การควบคุมวันลา